Vedtægter For Amatørteaterforeningen ”Blæksprutten” i det fhv. Egtved Kommune

§1

 Stk.1: Foreningens navn er Teaterforeningen ”Blæksprutten”. Foreningens virkeområde er hele den forhenværende Egtved Kommune

§2

Stk.1: Foreningens formål er at danne ramme om et aktivt arbejde med dramatisk kunst i gl. Egtved Kommune, og med dette som grundlag at udøve teatervirksomhed på  amatørbasis, og i videst mulig omfang at vejlede og koordinere de amatørteatertiltag, der eksisterer eller opstår i området.

§3

Stk.1: Som medlemmer kan optages alle, enkeltpersoner eller foreninger og institutioner, der vil virke efter foreningens formål, enten som aktive eller passive medlemmer.

Stk.2: Indmeldelse sker til foreningens bestyrelse.

§4

Stk.1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i februar måned. Første gang i 1987.

Stk.2: Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 3 ugers varsel, og skal mindst indeholde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Virkeplan
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  8. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Stk.3: Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk.4: Alle afstemninger på generalforsamlingen foregår skriftligt, og afgørelser træffes ved almindeligt flertal.  Vedtægtsændringer, der kun kan foretages på ordinære generalforsamlinger, kræver dog ¾ majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Stk.5: Stemmeret har alle aktive medlemmer. Foreninger og institutioner har hver én stemme.

Stk.6: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Stk.7: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne indgiver begrundet skriftlig begæring herom. Indkaldelse skal indeholde omtalte begrundelse og foretages med ordinært varsel senest 14 dage efter begæringens indgivelse.

§5

Stk.1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år, og afgår henholdsvis 3 og 2. Første gang efter lodtrækning. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 1. gang efter lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg i det omgang, man finder det nødvendigt. Bestyreselen skal altid have mindst eet medlem i hvert udvalg, og alle beslutninger af økonomisk art skal godkendes af bestyrelsen.

Stk.2: Formanden foranlediger bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indkaldt og aflægger beretning om foreningens virke. Bestyrelsen organiserer samarbejdet med eventuelle udvalg og formidler foreningens kontakt udadtil.

Stk.3: Mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kan forlange den indkaldt.

Stk.4: En suppleant indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald.     

Stk.5: Alle hverv, som udføres indenfor foreningen af dens medlemmer er ulønnede. De udgifter, som af foreningens bestyrelse skønnes nødvendige for hvervets rette udførelse, godtgøres af foreningens kasse     

§6

Stk.1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen, og betales ved begyndelsen.

Stk.2: Alle enkeltpersoner, der deltager aktivt i foreningens arbejde, skal være aktive medlemmer.

§7

Stk.1: Foreningen kan kun opløses, når dette vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Stk.2: Foreningens aktiver realiseres, og formuen indsættes på en spærret konto i 5 år i et pengeinstitut. Såfremt foreningen ikke genopstår indenfor ovennævnte tidsrum, overdrages midlerne til kommunalbestyrelsen som fordeler disse til foreninger eller institutioner i virkeområdet, der aktivt arbejder med amatørteater.

Stk.3: I tilfælde af insolvens hæfter foreningen udelukkende for værdier svarende til foreningens egne aktiver. Medlemmer kan ikke personligt hæfte for foreningen.

Vedtaget i Egtved d. 4. september 1986.

Revideret ved generalforsamlingen i april 2009 på Roberthus/ på generalforsamlingen d.17. februar 2014 på Egetoft